Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 § 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Strefa Uśmiechu - Balony i dekoracje na przyjęcia , dostępny pod adresem internetowym Strefa Uśmiechu - Balony i dekoracje na przyjęcia , prowadzony jest przez Joanna Kolusz pod firmą Strefa Uśmiechu Joanna Kolusz, wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7352693075 , REGON 120936987.

§ 2

Definicje

 1. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument - konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 3. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca dzaiłaność gospodarczą pod firmą , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP , REGON 120936987
 4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarcza, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym Strefa Uśmiechu - Balony i dekoracje na przyjęcia .
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodatnie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klientów Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres pocztowy : Ul. Waksmundzka 74, 34-400 Nowy Targ
 2. Adres e-mail : shop@e-strefausmiechu.pl
 3. Telefon : 530228133
 4. Numer rachunku bankowego : 62 1240 1574 1111 0010 9609 5082
 5. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy) : Ul. Waksmundzka 74, 34-400 Nowy Targ
 6. Adres do wysłania reklamowanego towaru : Ul. Waksmundzka 74, 34-400 Nowy Targ
 7. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§  4

Wymagania techniczne

 1.  Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
          a. urządzenie z dostępem do internetu
          b. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies
          c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 

§ 5

Zakupy w Sklepie

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy
  (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyk w Sklepie.
 4. Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie,
  a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na twardym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, poprzez założenie w nim Konta, lub dokonać zakupów bez rejestracji poprzez podanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.


 § 6

 Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:        
  - Przelewem tradycyjnym,
  - Za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24,
  - Za pośrednictwem platformy płatniczej PayU,
  - Za pobraniem w momencie dostarczenia towaru do Kupującego,
  - Za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 2.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24,    podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA.
 4. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PayU, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.
 5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 6. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikację, opłacenie zamówienia tą metoda jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 7. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 7

Realizacja Zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji Zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 6. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
            a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
            b. Do paczkomatów InPost.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
            a.  w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna
                 niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
            b.  w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba
                 trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie
                 ostatniej rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu
                 rzeczy, które dostarczone są osobno,
            c.  zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować   Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana poczta elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa  odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
     6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
         otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
         kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
         najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym
         przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym, Sprzedawca został poinformowany o decyzji
         Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
     7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
         zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na
         inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym
         zwrotem.
     8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
         dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
         wcześniej.
     9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Ul. Waksmundzka 74, 34-400 Nowy Targ
         niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument
         poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli
         Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
    10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
    11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w
         sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
    12. Jeśli towar ze względu na swój charakter niż może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą
          Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej
          wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru
          w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
    13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
          Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
          tej karty płatniczej. 

§ 9

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

      1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
         do umowy:
                   a.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
                       według specyfikacji Konsumenta lu służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,
                   b.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
                        krótki termin przydatności do użycia,
                   c.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczenia w zapieczętowanym
                       opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
                       życia lub zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
                       dostarczeniu,
                  d.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
                        swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
                  e.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
                        komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
                        otwarte po dostarczeniu,
                   f.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
                        o prenumeratę,
                   g.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
                        przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
                        odstąpienia od umowy,
                   h.  o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
                        spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
                        terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
                        utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym:
                 a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
                 b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
                 c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
                 d. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Waksmundzka 74, 34-400 Nowy Targ.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowa gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
    8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta
        rezultatu,  Konsument może skorzystać m.in. z:
                       a.  mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat  Inspekcji
                            Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady
                            postępowanie jest bezpłatne,
                       b.  pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
                            działającego
                            przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć
                            wniosek
                            o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
                            bezpłatne,
                       c.  bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
                       d.  internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
                            https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.homeitworks.

§ 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę
  - w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych
  - znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności - ze względu na zasadę przejrzystości, zawarta w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych - ,,RODO''.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: 
                  a.  umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające
                      do jej
                      zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
                  b. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust.
                      lit. c)
                  c.  prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w
                      celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f
                      RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
                   a.  przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą,
                   b.  na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania
                       danych Kupującego,
                   c.  ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych
                       umową sprzedaży zawartą przez Sklep,
                   d.  zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych,
                        w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
                      - w zależności od tego co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
                    a.  dostępu do swoich danych osobowych,
                    b.  ich sprostowania,
                    c.  usunięcia,
                    d.  ograniczenia przetwarzania,
                    e.  przeniesienia danych do innego administratora,
                    f.  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn
                        związanych ze szczególną sytuacją Kupującego - wobec przetwarzania dotyczących go
                        danych osobowych, opartego an art. 6 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych
                         interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym przy wykorzystaniu danych z § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 § 12

Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. 
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 13

Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Strefa Uśmiechu Joanna Kolusz
ul. Waksmundzka 74, 34-400 Nowy Targ
adres e-mail: shop@e-strefausmiechu.pl

-Ja/My niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)/o dostarczenie treści cyfrowych w postaci(*):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):......................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):........................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów):.....................................................................................................................

 

                                                                                       .....................................................................
                                                                                                                                Podpis Konsumenta
                                                                                         (tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

                                                                                                        

                                                                                                           ....................................................................
                                                                                                                                  Data
                                                                                                                           
                                                                                                                           (*) Niepotrzebne skreślić


                                                                                                                                                                 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl